Procesy sądowe, administracyjne, mediacja

Reprezentowanie Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach: cywilnym karnym oraz administracyjnym, a także postępowaniach mediacyjnych i arbitrażowych.

Jestem stałym mediatorem sądowym w obszarach: prawo cywilne i prawo gospodarcze. Zostałam wpisana na listę stałych mediatorów sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Okręgowego w Gliwicach.

  • Sprawy sądowe

  • Sprawy administracyjne

  • Mediacja

Sprawy sądowe

W obszarze prawa cywilnego i gospodarczego posiadam bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w szczególności w zakresie realizacji kontraktów, roszczeń odszkodowawczych, dochodzenia należności, spraw pracowniczych a także ochrony dóbr osobistych. Reprezentuję Klientów w sporach sądowych przed sądami powszechnymi. W ramach działalności windykacyjnej prowadzę także w imieniu Klientów postępowania egzekucyjne, dbając o ich interesy m.in. wobec organów egzekucyjnych. Swoją wiedzą służę także w sprawach karnych, w większości przypadków występując w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.

Sprawy administracyjne

Zapewniam prowadzenie spraw o charakterze administracyjnym i reprezentację przed organami administracji, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prowadzę sprawy z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego, przepisów dotyczących nieruchomości, ochrony środowiska, prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego.

Mediacja

Jako stały mediator świadczę usługi mediacji z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy.

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale mediatora - trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i konfliktu. Mediator wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając jednak żadnego rozwiązania - w wypracowaniu kompromisu.

Oferta w zakresie mediacji adresowana jest do wszystkich podmiotów gospodarczych, bez względu na ich wielkość oraz wartość przedmiotu sporu, ale również do klienta indywidualnego.