Obrót gospodarczy

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych, w tym bieżąca obsługa korporacyjna. Pomoc przy tworzeniu spółek oraz doradztwo przy wszelkich transformacjach.

  • Umowy handlowe

  • Papiery wartościowe

  • Obsługa podmiotów gospodarczych, w tym spółek

  • Tworzenie spółek i innych podmiotów

  • Procesy transformacyjne spółek

  • Prawo pracy

  • Własność intelektualna i ochrona konkurencji

  • Prawo zamówień publicznych

  • Prawo medyczne

Umowy handlowe

Pomoc w przygotowywaniu kontraktów zawieranych w obrocie gospodarczym jest głównym elementem oferty.

Przy konstruowaniu umowy staram się możliwie najlepiej zabezpieczyć interesy mojego Klienta oraz ograniczać ryzyko ewentualnych sporów sądowych.

Opiniuję już zawarte umowy a także udzielam bieżących porad związanych z ich wykonywaniem.

Reprezentuję Klientów na wszystkich etapach zawierania umów, od etapu ofertowego, prowadzenia negocjacji, zawierania umów przedwstępnych, opracowania postanowień umownych, skończywszy na dochodzeniu od kontrahenta prawidłowego wywiązania się z zobowiązań kontraktowych.

Papiery wartościowe

Jednym z obszarów tej specjalizacji jest prawo wekslowe i czekowe. Biorąc pod uwagę, iż weksle stanowią powszechny środek zabezpieczenia transakcji w obrocie gospodarczym zajmuję się sporządzaniem deklaracji wekslowych i dochodzeniem należności z weksli w postępowaniach sądowych.

Prowadzę także obsługę prawną w zakresie ustanawiania zabezpieczeń na papierach wartościowych (zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie).

Obsługa podmiotów gospodarczych, w tym spółek

Mam świadomość, że Klienci prowadzący działalność gospodarczą w Polsce oczekują od prawników znajomości realiów biznesowych oraz umiejętności szybkiego reagowania na nowe uwarunkowania. Mając wszechstronne doświadczenie związane z doradztwem prawnym dla przedsiębiorców oferuję kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców obejmującą doradztwo w zakresie każdego aspektu prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności: doradztwo prawne w bieżących sprawach, reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej, uczestnictwo w jako doradca prawny przy realizacji większych projektów, sporządzanie opinii prawnych oraz analiz, określanie obszarów ryzyka prawnego i przedstawianie sposobów jego minimalizowania, prowadzenie procesu windykacji.

Zajmuję się bieżącą obsługą korporacyjną (tworzenie regulaminów zarządów i rad nadzorczych, przygotowywanie zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zmiany umów, statutów etc.).

Pomagam rozwiązywać spory pomiędzy wspólnikami, akcjonariuszami, członkami organów spółek oraz pomiędzy spółkami a wspólnikami, akcjonariuszami oraz członkami ich organów.

Doradzam w zakresie odpowiedzialności członków zarządu i innych organów spółek.

Tworzenie spółek i innych podmiotów

Pomagam przy tworzeniu spółek i ich rejestracji (w tym oddziałów i przedstawicielstw podmiotów zagranicznych), a także fundacji i stowarzyszeń. Przygotowuję dokumentację związana z tworzeniem spółek.

Pomagam w wyborze optymalnej dla Klienta formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Procesy transformacyjne spółek

Doradzam Klientom przy fuzjach i przejęciach, a także przy wszelkiego rodzaju przekształceniach, nabywaniu i zbywaniu przedsiębiorstw oraz w procesie likwidacji spółek.

Pomagam w przeprowadzaniu badań due diligence, pozwalających dokonać oceny potencjału i ryzyka inwestycji kapitałowych.

Prawo pracy

Świadczę pomoc prawną zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców, tak w ramach indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Prowadzę doradztwo prawne w zakresie nawiązywania, rozwiązywania oraz zmiany stosunku pracy, w tym także w związku z procesami restrukturyzacyjnymi przedsiębiorców (fuzje i przejęcia, łączenie, podział, przekształcenie).

Sporządzam umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, kontrakty menedżerskie, wewnętrzne regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania i premiowania, doradzam w zakresie rozwiązywania stosunków pracy oraz w zakresie zwolnień zbiorowych.

W razie sporów związanych z roszczeniami z zakresu prawa pracy i kontraktów menedżerskich reprezentuję Klientów w sporach przed sądami.

Biorę udział w negocjacjach układów zbiorowych i współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi oraz radami pracowniczymi, w tym także w związku z procesami restrukturyzacyjnymi przedsiębiorców (fuzje i przejęcia, łączenie, podział, przekształcenie).

Doradzam w zakresie tzw. klauzul o zakazie konkurencji w umowach o pracę i kontraktach menedżerskich.

Własność intelektualna i ochrona konkurencji

Udzielam porad i sporządzam opinie w sprawach dotyczących prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej, ochrony konkurencji i ochrony baz danych. Przygotowuję umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, patentów, praw z rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz wszelkiego rodzaju umowy licencyjne, których przedmiotem jest korzystanie z patentów, znaków towarowych, programów komputerowych i in.

Reprezentuję Klientów w sporach sądowych obejmujących roszczenia z tytułu praw autorskich oraz w sprawach dotyczących naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, a także postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z nieuczciwą konkurencją, prawem antymonopolowym oraz naruszeniem praw własności intelektualnej przed wszystkimi sądami oraz organami państwowymi.

Prowadzę obsługę przedsiębiorców pod kątem zgodności umów z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Prawo zamówień publicznych

Oferuję bieżącą i kompleksową obsługę w zakresie postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Swoją pomoc oferuję począwszy od doradztwa w zaplanowaniu udzielenia zamówienia oraz w sporządzaniu dokumentacji przetargowej, następnie przez złożenie oferty lub wniosku, korespondencję między uczestnikami postępowania, aż po pomoc w zakresie konstruowania środków ochrony prawnej oraz zastępstwa przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Okręgowym.

Prawo medyczne

Prowadzę kompleksową, bieżącą obsługę prawną publicznych jak i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej. Reprezentuję Klientów w sporach z organami administracji publicznej (NFZ, Ministerstwo Zdrowia, gmina) zarówno sądowych jak i na gruncie postępowania administracyjnego.

Oferuję doradztwo przy przekształceniach publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kierunku prowadzenia działalności leczniczej w formie spółek prawa handlowego.